תנאי שימוש

תקנון אתר "Mika Beauty"

 1. שלום רב וברוכים הבאים לחנות המקוונת של מיקה ביוטי המופעלת בכתובת האינטרנטMika-beauty.co.il (להלן: "האתר"). האתר הוקם ומנוהל על ידי מיקה ביוטי, ע.מ. 037490190, מרחוב המייסדים 51, זיכרון יעקב (להלן: "מיקה ביוטי" ו/או "הנהלת האתר").
 2. האתר משמש כחנות וירטואלית ואתר סחר אלקטרוני לרכישה והזמנה של מוצרי הלבשה ואופנה, אביזרי אופנה ותכשיטים, קוסמטיקה ואיפור מגוונים באופן מקוון במחירים ובתנאים המפורטים באתר ובתקנון זה וכן לשמש זירת פרסום בעבור בעלי עסקים, נותני שירותים וגורמים נוספים עימם משתפת ו/או תשתף מיקה ביוטי פעולה.
 3. אתם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. האמור בתקנון זה חל על כל שימוש שייעשה באתר, על כל דפיו והאפשרויות שבו, לרבות רכישות שיעשו באמצעות האתר, והוא מחייב את כל מי שבוחר לעשות שימוש כלשהו באתר.
 4. מומלץ לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה, לפי שיקול דעתו, בלא צורך במסירת הודעה מראש לך ובמידה ויחליט האתר לעשות כן תקנון אתר מעודכן יפורסם באתר.
 5. מובן, שבמידה ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון המעודכנים, הנכם רשאים שלא לעשות כל שימוש באתר ובמוצרים ובשירותים המוצעים בו. המשך שימוש ו/או ביקור באתר ובשירותיו לאחר פרסומו של תקנון חדש, מהווה את הסכמתכם לתנאי התקנון המעודכנים והחדשים אשר יפורסמו באתר ואת התחייבויותיכם לפעול על פיהם.
 6. באם אינך מסכים לתקנון האתר ותנאיו, אינך רשאי לעיין ו/או להיכנס ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר, בכל אחד מדפיו, שירותיו, המידע בו, ותכניו לכל מטרה שהיא (ולרבות לרכישת פרטי אומנות באמצעותו).
 7. כל האמור בתקנון זה להלן מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 8. במידה וברצונכם לשאול שאלה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר לשירותים הניתנים על ידי האתר או בכל עניין אחר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות העמוד "צור קשר".

תנאי השימוש וההשתתפות באתר

 1. בעצם גלישתך באתר ושימוש בשירותיו, הנך מסכים ומקבל את כל התנאים וההוראות האמורים להלן.
 2. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי זה או אחר, אלא שימוש אישי בלבד. ככל וברצונך לעשות שימוש מסחרי באתר, אנא פנה אל האתר באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בהמשך תקנון זה או על גבי האתר תחת העמוד "צור קשר".
 3. נאסר בזאת במפורש לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או מידע אודות גולשים אחרים ו/או מפרסמים לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי ו/או שיווקי לצד שלישי כלשהו (ולרבות, מבלי לגרוע, לגולשי האתר, למשתמשים בו ולמפרסמים באתר). אין לנקוט בכל פעולה כדי לקדם תכנים של הגולשים או של צדדים שלישיים או כדי לזכות ליתרון מסחרי.
 4. אין לעשות באתר, בתכניו, בשירותיו ו/או במידע המופיע בו, כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 5. אתה מסכים לא להעביר, לא למסור, לא לאפשר גישה או שימוש, לא לתרגם, לא לעבד, לא להעתיק, לא לפרסם, לא לצלם, לא לשדר, לא להעמיד לרשות הציבור ולא לבצע בפומבי, תוכן כלשהו מתכני האתר ו/או שירות כלשהו משירותי האתר ו/או מידע כלשהו מהמידע המצוי והמפורסם באתר, בכל אמצעי שהוא ובכל מדיה כלשהי.
 6. השימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו, תעשה על ידך אך ורק באמצעות דפדפן אינטרנט סטנדרטי ובשימוש אנושי וסביר . כמוכן, חל איסור חמור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.
 7. בנוסף לסעדים המגיעים להנהלת האתר על פי כל דין, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או לחסום ו/או להשעות ו/או להפסיק כניסה ו/או גישה ו/או שימוש של גולש מסוים ו/או מפרסם מסוים לאתר ו/או לתכניו ו/או לשירותיו (כולם או חלקם) ו/או למידע המופיע בו, באם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר אותו גולש או מפרסם לא מילא אחר מלוא תנאי שימוש אלו ובכל מקרה שהשימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע המופיע בו ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
 8. במקרה בו נמנעה ו/או הושעתה ו/או נחסמה ו/או הופסקה גישתך ו/או כניסתך ו/או שימושך, במקרים האמורים בסעיף זה, הרי שאתה מסכים כי לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי מכל סוג ומין שהוא, כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.
 9. האתר רשאי לסרב למכור או להשלים עסקת מכירה בכל עת וללא צורך בהנמקה מוקדמת ו/או בהודעה מוקדמת. האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה ו/או נימוק.

העדר אחריות

 1. הגלישה והשימוש בתכני אתר ובכל רכיביו, הנה באחריות המשתמש בלבד. על המשתמש לעשות באתר שימוש סביר וזהיר בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש, לצרכיו ו/או למטרותיו.
 2. האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים ו/או מוצרים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.
 3. האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקתו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

רישום לאתר

 1. בשלב זה אין צורך ברישום לאתר. עם זאת האתר שומר על זכותו לדרוש רישום לאתר ו/או לשירותים, כולם ו/או חלקם, הניתנים במסגרתו. במידה ויידרש רישום אזי לצורך ההרשמה הראשונה לאתר תתבקשו להזין שם משתמש וסיסמא, וכן פרטים מזהים אחרים, אשר ישמשו אתכם בעת השימוש החוזר באתר, כגון שם פרטי ושם משפחה וכתובת דוא"ל.
 2. מובהר כי על פרטים אלה להיות נכונים, מדויקים ואמיתיים. שימוש בפרטים מפוברקים ו/או לא נכונים ו/או פרטים אשר אינם שייכים למשתמש יגרמו לביטול ולהסרת חשבון המשתמש על כל נתונים אודותיו, זאת ללא כל הנמקה או הודעה מוקדמת.
 3. מובהר כי שם המשתמש והסיסמא הנם אישיים ואינם ניתנים להעברה ואין לשתף בהם כל אדם או גוף אחר ו/או לתת הרשאה ו/או זכות גישה, מלאה או חלקית, לשימוש כלשהו באתר. מבלי לגרוע מכל זכות או סעד המוקנים לאתר על פי דין, בכל מקרה של הפרת סעיף זה, יהיה האתר רשאי להסיר לאלתר את חשבון המשתמש ולמנוע גישת המשתמש לאתר, זאת ללא הודעה מראש.
 4. כל פעילות בחשבון הנה באחריות המשתמש בלבד. האתר יהיה רשאי למנוע גישה מהמשתמש לאתר ו/או לחשבונו בכל עת לפי שיקול דעתו המלא ולא תהיה לו כל אחריות בקשר לכך. כן יהיה האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה על כך

תהליך הרכישה

 1. האתר נוקט בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת להגן על פרטיותם של הגולשים באתר ועל חסיון המידע המוזן אליו.
 2. ביצוע עסקאות באתר תתאפשר באמצעות מערכת סליקה שתופעל באתר. כל העסקאות, הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי מאובטחים ומוצפנים בטכנולוגיית SSL שהינה הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת המידע.
 3. לצורך ביצוע הרכישה תידרשו למלא טופס הזמנה ולספק בו את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל, טלפון נייד, טלפון נייח, כתובת למשלוח, מספר ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי.
 4. על כל הפרטים שנמסרים במהלך ביצוע הזמנה להיות אמיתיים ומדויקים. האתר שומר על זכותו לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנגד מזמין אשר מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ושיבש את הליך המכירה. לידיעתכם, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של מסירת פרטים שגויים או כוזבים כאמור יהיה האתר רשאי לבטל את הזמנתכם.
 6. לתשומת הלב, כי האתר מעדכן את המוצרים והשירותים המופיעים באתר מעת לעת, מוסיף או מחסיר מוצרים ושירותים, מסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ומשנה את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות בין הצבעים המופיעים בתמונות ובין הפריטים בפועל.
 7. אישור ההזמנה ישלח אל כתובת המייל שהזנת רק לאחר שיתקבל אישור מחברת האשראי על התשלום. עצם מילוי ושליחת טופס ההזמנה איננה מהווה אישור כי הרכישה בוצעה. במידה ואינך מקבל אישור במייל כי ההזמנה בוצעה אנא פנה אל שירות הלקוחות בהתאם לפרטי יצירת קשר באתר.
 8. משלוח ההזמנה:

דרכי משלוח:

 

שיטת משלוח

זמן אספקה

מקום אספקה

גוף שילוח

שליח עד הבית

עד 3 ימי עסקים

כל מקום ברחבי הארץ

חברות משלוחים

איסוף עצמי מחנויות מיקהבתיאום מראשזכרון יעקב, רמת ישי

מיקה ביוטי

    
    

 

מחירים

שליח עד הבית 39 ש״ח 

איסוף עצמיללא עלות

בקנייה מסכום של 300 ומעלה המשלוח חינם!

 1. יתכנו עיכובים בלוחות הזמניים בשל בעיות מזג אוויר, כוח עליון, התפרצות מגיפה וכיוצא באלו. במקרה בו בעת מסירת משלוח הלקוח לא ענה פעמיים לניסיונות ליצור איתו קשר יוחזר המשלוח לחנות ותתואם הזמנה חדשה מול הלקוח.

מדיניות ביטול

 1. האתר מכבד את כל חוקי הצרכנות ופועל לפיהם. אין באמור להלן כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצרכן מכוח חוק הגנת הצרכן (להלן: "החוק"), תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") ו/או מכל הוראה אחרת.
 2. במידה ולאחר ביצוע העסקה אתם מעוניינים לבטלה, תוכלו לעשות זאת בתוך 14 יום מיום קבלת המוצרים בכפוף וכי המוצרים לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש על ידי הרוכש ובכפוף לכך שאלו יוחזרו לעוסק.
 1. ביטול של עסקה יש לעשות בכתב באמצעות דוא"ל לכתובת המפורטת בפרטי יצירת קשר. בהודעה הביטול יש לציין את פרטי הרוכש, תאריך הקנייה, תאריך קבלת המוצרים, וכן העתק מהחשבונית שהתקבלה. במידה והביטול נובע מפגם או מחוסר התאמה, יש לפרט את הפגם ו/או אי ההתאמה כאמור לעיל.
 2. לאחר קבלת הודעת הביטול ובדיקת הנתונים שנמסרו תשלח לצרכן הודעה עם האפשרויות להחזר המוצרים.  עם קבלת המוצרים ולאחר בדיקה כי לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש יזוכה כרטיס האשראי בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מערך הקנייה או 100 לפי הנמוך מביניהם ובתוספת עמלת הסליקה המשולמת על ידי החברה לחברות כרטיסי האשראי ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או איהתאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול.
 3. האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ"י הוראות הדין לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיפים 1 ו– 6 (א) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010 ובין השאר לגבי מוצרים שמחירם מתחת ל-50 , הלבשה תחתונה ובגדי ים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור המזמין על פי מידות או דרישות מיוחדות, מוצרים פסידים, תוספי תזונה ותכשיטים שהמחיר ששולם בעדם גבוה מ-3,000 שקלים חדשים.

נוהל הודעה והסרה

 1. באתר תכנים וחומרים שמתקבלים מגולשים ו/או שותפים לרבות חוות דעת ותוכן שיווקי המועלים לאתר בהתאם להצהרתם כי המידע הנו נכון והתכנים והחומרים אינם מפרים כל זכות של צד שלישי ובפרט כי התכנים והחומרים אינם מפרים זכויות יוצרים ופרטיות של מצולמים. אין באפשרות האתר לוודא, והוא איננו מוודא בפועל, את נכונות הצהרה זו. האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן.
 2. במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר זכות שלך, תוכל ליצור קשר עם האתר באמצעות העמוד "צור קשר", ולפרט את מהות הפגיעה. בפנייתך, אנא צרף קישור לעמוד הרלוונטי, וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך. ללא הפרטים האמורים, לא נוכל לבדוק את פנייתך. האתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ויפעל בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ"י כל דין.

מפרסמים באתר

 1. האתר עשוי לאפשר לבעלי עסקים שונים, תמורת תשלום, להציב פרסומות שונות ברחבי האתר (להלן: "המפרסמים").
 2. מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע למפרסמים לרבות דיוק פרטיהם, הכשרתם ופעילותם, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד ועל אחריותם. ין הנהלת האתר מחווה עליהם דעה או המלצה כלשהי ואין הנהלת האתר יכולה לערוב על תוכנם, אמינותם, דיוקם, שלמותם ומהימנותם והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בגין פרסומים אלו ו/או בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים וכן הנהלת האתר לא תהיה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין מפרסם כלשהו.
 1. על כן, מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר. שכן כאמור האתר אינו יכול ואינו מתיימר להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם והן באשר לתוכנם.
 2. מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר אין משמעו כי האתר או מי מטעמו מעודד או ממליץ על המפרסם או על השירות הניתן באמצעותו. על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע. המלצה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע למידע מקצועי כלשהו.
 3. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה ו/או חוות דעת, אם וככול יפורסמו באתר (ו/או בתכניו, במידע בו ו/או בשירותיו), כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש.

הגנת הפרטיות ושימוש במידע

 1. האתר מכבד את פרטיותם של הגולשים באתרו ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של אתרנו, תוך פירוט המידע הנאסף על ידנו אודות הגולשים וכיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 2. בעת ההרשמה לאתר, הגלישה והשימוש בו וכן בעת וביצוע עסקאות באתר אתם נדרשים למסור פרטים אישיים. פרטים אלה, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות הגולשים, יישמר במאגר המידע של האתר. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסוים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר (לרבות לא להזמין או לבצע באמצעות האתר רכישות כלשהן).
 3. כמו כן, הנכם רשאים בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר. האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.
 4. במידה ואישרת זאת האתר יהיה רשאי לפנות אליך, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של מיקה ביוטי, של הנהלת האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.
 5. בנוסף, בזמן הגלישה והשימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו, ייתכן ויצטבר במאגרי המידע של החברה מידע על הרגלי הגלישה שלך, אשר יכלול, בין היתר: את התכנים והשירותים בהם התעניינת, הדפים באתר בהם צפית, הפרסומות שקראת וצפית בהן, כתובת האינטרנט (כתובת IP) ממנה ניגשת לאתר, המיקום הגיאוגרפי ממנו נגשת לאתר, כמה זמן שהית באתר ובכל אחד מדפיו, ואילו פעולות ביצעת בו. מידע זה יישמר במאגרי המידע של הנהלת האתר.
 6. למעט המידע אשר נמסר על ידך להנהלת האתר על דרך של מילוי פרטיך באתר ובשירותיו וביצוע רכישות והזמנות באמצעות האתר, אשר מידע זה מזהה אישית אותך, שאר המידע אשר נצבר על ידי הנהלת האתר הינו ברובו מידע סטטיסטי כללי שאינו מזהה אותך באופן אישי והוא נועד לשפר את רמת השירותים והתכנים המוצעים על ידי הנהלת האתר וליצירת שירותים, פרסומים ותכנים חדשים בהתאם להתעניינות הגולשים.
 7. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. במקרה הצורך, ייתכן ומידע סטטיסטי, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי, יועבר לשם ניתוח לצד שלישי, למען המשך פיתוחו ותפעולו השוטף של האתר ושל פעילות הנהלת האתר.
 8. נוסף על האמור, האתר עושה גם שימוש בקבצי COOKIES ("עוגיות") של צדדים שלישיים (בין היתר, Google, Facebook ואחרים)- וזאת על מנת ליידע את הנהלת האתר אודות התנועה באתר, על מנת להקל עליכם את הגלישה באתר, על מנת לבצע אופטימיזציה של דפי אינטרנט המוצגים באתר, על מנת לזהותכם כגולשי האתר לצרכי פרסום ו/או שיווק וכן על מנת להציג לכם ו/או להפנות אליכם מודעות, מידע ומסמכים (בין באתר ובין מחוץ לאתר ברחבי רשת האינטרנט) על סמך ביקוריכם הקודמים באתר
 1. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת "עוגיות" או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.
 2. הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על הגולשים באתר, אשר מזהה אותם ספציפית, אלא במקרים הבאים: (א) ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של האתר, שירותיו ותכניו וביצוע ואספקה של הזמנות שבוצעו באמצעות האתר; (ב) במידה שמשתמש הפר את תנאי השימוש של האתר; (ג) במידה שמשתמש ביצע באתר ו/או באמצעותו דבר עבירה על חוקי מדינת ישראל ו/או הדחה לדבר עבירה על חוקי מדינת ישראל; (ד) באם תתקבל דרישה בצורת צו שיפוטי מרשויות החוקיות המוסמכות לכך להעביר מידע אודות משתמש אליהם או לצד שלישי מטעמם; (ה) במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין משתמש (ו/או מי מטעמו) לבין הנהלת האתר ובאי כוחה ו/או בין משתמש (ו/או מי מטעמו) לבין מפרסם באתר; (ו) במקרה והנהלת האתר תסבור שיש צורך להעביר את המידע אודות משתמש בכדי למנוע נזק ברכוש או בנפש של המשתמש או של צד שלישי אחר.
 1. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את המידע המצטבר באתר לכל גוף או חברה נוספת הנמצאת בשליטתה ו/או בשליטת מנהליה של הנהלת האתר, בתנאי שהמידע יישמר ויטופל בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה שהנהלת האתר תחליט למכור את פעילות האתר ו/או את האתר לגוף מסחרי אחר תישמר לה הזכות להעביר את המידע במאגרי המידע של האתר לאותו גוף מסחרי בתנאי שתנאי הפרטיות המפורטים בתנאי שימוש אלו יישמרו ויהיו מקובלים על אותו גוף מסחרי עימו היא תתקשר.
 2. האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת ואינה יכולה להבטיח או לערוב לכך כי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.

קישורים (LINKS)

 1. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים באתר, בתכניו, בשירותיו ו/או במידע בו, אינם מהווים ערובה לכך שהאתרים פעילים ולתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, אמינותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים יובילו לאתר פעיל ותקין והנהלת האתר רשאית לשנות ולהסיר קישורים אלו לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר עקיף או אחר, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, כתוצאה מהשימוש או מההסתמכות על התכנים, השירותים והמידע המופיע באתרים אלו ו/או בשל תנאי השימוש שלהם ו/או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם. כל כניסה ו/או שימוש לאתרים אחרים שאינם בבעלות הנהלת האתר תהייה כפופה לתנאי השימוש השמורה לאתרים אלו ולמדיניות הפרטיות שלהם, שאין להנהלת האתר כל אחריות בגינם.

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לאתר בלבד השם המסחרי של האתר "Mika", מיקה ביוטי, Mika Call It Beauty הם סימני מסחר מוכרים היטב בבעלותה של הנהלת האתר (להלן: "סימני הנהלת האתר").
 2. רכישת מוצר ו/או עיצוב ו/או פריט אומנות באתר אינה מעבירה את זכויות היוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות אל הרוכש ובעל הזכויות ימשיך ויהיה בעל מלוא זכויות היוצרים וזכויות הקנין הרוחני האחרות באותו מוצר ו/או עיצוב ו/או פריטי אומנות גם ואם נרכש על צד ג' כלשהו
 3. אין לעשות כל שימוש בנכסי קניין רוחני של הנהלת האתר ו/או בסימני הנהלת האתר, לרבות בשם האתר, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת האתר. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתה הכתובה מראש של הנהלת האתר.
 4. אתה מאשר כי לא תעשה כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל, בניגוד לדיני קניין רוחני ו/או בלתי חוקי ו/או שעלול לפגוע או להפר את זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר ו/או של צד שלישי אחר.

יצירת קשר

 1. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.
 2. תוכלו ליצור עימנו קשר הן באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד "צור קשר", הן בדואר אלקטרוני לכתובת המייל שלנו:                  [email protected] והן באופן טלפוני בשעות הפעילות (א'-ה' בין השעות 9:00- 19:00) למספר טלפון: 054-5791188

שונות

 1. הנהלת האתר תהיה רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.
 2. הנהלת האתר תהיה רשאי להעביר את האתר לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו או להפסיק את פעילותו בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
 3. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
 4. כל עילה משפטית הנובעת מהפעילות ו/או השימוש באתר, בשירותיו האתר, בתכניו, בפרסומים בו ובמידע בו, לרבות כל עילה משפטית הנוגעת לתוקפם ופרשנותם של תנאי שימוש אלה יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לאלו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בחיפה.
 5. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפן או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי שימוש אלו יישארו בתוקפם.
 6. רישומי מערכות המחשוב של הנהלת האתר, בדבר הפעולות המתבצעות על ידך באתר ו/או בשירותיו ו/או בתכניו ו/או בכל רכיב באתר, ולרבות בדבר כך כי אשרת את תנאי שימוש אלו, יהוו ראיה לנכונות הפעולות וכן ראייה בדבר אישורך לתנאי שימוש אלווזאת, אלא אם הוכח אחרת על ידך.

    

דילוג לתוכן